Program pro české děti na ISB

Nedílnou součástí osnov International School of Brno je kvalitní český program určený žákům a studentům české národnosti, případně cizincům s plynulou češtinou. 

Naším cílem je, aby český jazyk, ale i ostatní předměty, které jsou odlišné od mezinárodního vzdělávacího programu (vlastivěda, dějepis, zeměpis), byly rozvíjeny v souladu se vzdělávacím programem českých škol. Takto mohou naši žáci kdykoli přejít na českou základní či střední školu, mají také možnost přihlásit se na prestižní státní školy a ukočit studium na ISB s ekvivalentem české maturitní zkoušky, který je platný na všech univerzitách v ČR.

Čeština se na ISB vyučuje každý den. Klademe důraz na to, aby se naši studenti nejen učili jazyk a literaturu, ale aby zároveň vstřebávali českou kulturu, historii a ostatní reálie. Předmět je vyučován kvalifikovanými a zkušenými pedagogy, kteří dbají na vysoký standard výuky, preferují moderní a kreativní učební metody a přihlíží k individuálním schopnostem dětí.

Výuka českého jazyka na jednotlivých stupních

Školka

Český jazyk jako samostatný předmět se ve školce nevyučuje. Zájemcům rodičů předškoláků a čtyřletých dětí nabízíme odpolední kroužky českého jazyka. Výuka probíhá zábavnou formou cvičení a her určených k rozvíjení těch schopností, které po nástupu do školy pomohou dětem zvládnout matematiku, český jazyk a prvouku. Jednou týdně děti mohou také zlepšovat svou výslovnost s paní logopedkou.

První stupeň

Od prvního do šestého ročníku děti pracují podle osnov pro český jazyk Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání schváleného MŠMT. Vyučovacím předmětem je čeština s integrovaným učivem prvouky a matematiky. Výuka probíhá každý den v délce jedné vyučovací hodiny (45 minut). Jednou týdně také českým dětem nabízíme možnost navštěvovat kroužek vlastivědy.

Druhý stupeň

Na druhém stupni program probíhá na základě téhož Rámcového vzdělávacího programu. Kromě českého jazyka a literatury jsou studenti přezkušování také z obsahu dějepisu a zeměpisu, který se týká České republiky a probírá se na partnerské škole v daném ročníku. Na ISB jsou v nabídce volitelné odpolední kroužky rozšiřující přípravu na přezkoušení z českého dějepisu a zeměpisu. Partnerská škola kromě toho také nabízí možnost konzultací s vyučujícími, kde jsou žákům blíže vysvětleny požadavky na přezkoušení ze všech tří předmětů.

Střední škola

Po ukončení základního školního vzdělání nabízíme našim českým studentům možnost dále studovat český jazyk. Naším cílem je dobře studenty připravit na případné budoucí studium na univerzitách na celém světě, včetně těch českých a zajistit, aby měli pevné povědomí o vlastním kulturním a jazykovém dědictví.

Akreditace a členství