IB Diploma Programme

"IB Diploma Programme (DP) je akademicky náročný a vyvážený vzdělávací program zakončený závěrečnými zkouškami, který studenty ve věku 16 až 19 let připravuje na úspěšný vstup na univerzitu a do budoucího života. Zaměřuje se na rozumový, sociální, emocionální a psychický rozvoj studentů. Tento program je uznáván a respektován mnoha předními světovými univerzitami".

brožura IB DP

Jádrem programu jsou 3 složky, které rozšiřují podoby učení studentů a zároveň podporují jejich schopnost učit se napříč různými školními předměty. Pro získání diplomu musejí všichni studenti tohoto programu úspěšně dokončit všechny tři jeho složky.

Teorie vědění

Kurz, který od studentů vyžaduje zamyslet se nad „věděním“ a nad různými způsoby, jak víme to, co víme.

Kreativita, aktivita a služba

Prostřednictvím pravidelných zamyšlení a závěrečného projektu. Díky zkušenostem ze skutečného světa zažijí studenti víc než jen tradiční akademické způsoby učení.

Esej

Samostatný vědecký projekt na studentem zvolené téma zakončený esejí v rozsahu 4 tisíc slov jako příprava na nároky univerzitního studia.

IB Diploma Programme

Seznam předmětů nabízených na škole ISB:

Světová literatura
Angličtina: jazyk a literatura (standardní úroveň/vyšší úroveň)
Čeština: literatura (standardní úroveň/vyšší úroveň)

Cizí jazyky
Španělština (standardní úroveň)

Přírodní vědy
Biologie (standardní úroveň/vyšší úroveň)
Fyzika (standardní úroveň/vyšší úroveň)
Chemie (standardní úroveň/vyšší úroveň)
Zdravověda a Sport (standardní úroveň/vyšší úroveň)

Humanitní vědy
Dějepis (standardní úroveň/vyšší úroveň)
Psychologie (standardní úroveň/vyšší úroveň)

Matematika
Matematika: matematická analýza (standardní úroveň/vyšší úroveň)

Matematika: aplikovaná matematika (standardní úroveň/vyšší úroveň)

 

Studenti si mohou přidat také další předměty online pomocí Pamoja.

Diploma Programme pokrývá dva roky studia a je ukončen závěrečnými zkouškami, které se konají během posledního čtvrtletí druhého roku.

Více informací o IB získáte zde.
Více informací o Diploma Programme získáte zde.

Profil studenta programu IB

“Cílem programů IB je vychovat mezinárodně smýšlející jedince, kteří u vědomí společného lidství a sdílené péče o naši planetu pomáhají vytvářet lepší a mírumilovnější svět.”

Svým rozsahem a svou podobou si Diploma Programme klade za cíl pomoci studentům, aby byli:

Zvídaví

Schopni klást dobré otázky a hledat dobré odpovědi

Erudovaní

Schopni porozumět světu různými způsoby a v různých kontextech

Přemýšliví

Schopni činit etická rozhodnutí díky kritickému myšlení

Zprostředkovatelé informací

Schopni vyjádřit myšlenky, emoce, nápady a názory sebevědomě a jasně, a to v několika jazycích

Zásadoví

Schopni jednat čestně, spravedlivě, poctivě, odpovědně a vždy s ohledem na ostatní

Otevření

Ochotni seznamovat se s novými kulturami a jejich historií a zároveň studovat a oceňovat kulturu vlastní

Ohleduplní

Schopni soucitu a upřímné snahy zlepšit svět

Odvážní

Schopni nadšeně přijímat výzvy a změny

Vyrovnaní

Schopni pracovat a zároveň si zachovat emocionální, fyzickou, intelektuální a duševní pohodu a pomoct s tím i ostatním

Reflexivní

Schopni objektivně poznat své silné i slabé stránky a stanovovat si cíle

Akreditace a členství